תנאי שימוש

השימוש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלו.

התנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים שבו, כפופים לתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו הינו הסכם לשימוש באתר והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים ו- Smartbus.

עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תנאי שימוש אלו במלואו ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי שימוש אלו!

 1. 1.הגדרות

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

  1. 1.1"אמצעי תשלום": אמצעי תשלום המוכר על ידי החברה, מעת לעת, לצורך ביצוע שירותים.
  2. 1.2"האתר": אתר בכתובת https://www.smartbus.co.il , המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים או רכיבים של האתר המצויים במיקומי רשת אחרים). האתר כולל גם את כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.
  3. 1.3"החברה" או "סמארט באס" או "Smartbus": סמארט באס פתרונות תחבורה בע"מ,  ח.פ. 515015741.
  4. 1.4"לקוח" או "לקוח רשום": משתמש שנרשם באתר, קרי פתח חשבון באתר, בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי שימשו אלה, לרבות בסעיף ‏4‎ להלן.
  5. 1.5"משתמש": כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או בתכנים שבו, בין אם נרשם כלקוח ובין אם לאו.  
  6. 1.6"חברת הסעות": לקוח אשר מספק שירותי הסעות ואשר משתמש באתר לשם הגשת הצעות להזמנה או להזמנות.
  7. 1.7"מזמין": לקוח העושה באתר שימוש לצורך פרסום הזמנה ולצורך התקשרות.
  8. 1.8"מציע": ביחס לכל הזמנה: כל חברת הסעות אשר הגישה הצעה בקשר לאותה הזמנה.
  9. 1.9"הזמנה": הזמנה של מזמין לחברות הסעות, להציע הצעות למתן שירות הסעה למזמין, באמצעות האתר. כל הזמנה תהא כפופה לתנאי שימוש אלה ולתנאים שנקבעו ביחס לאותה הזמנה.
  10. 1.10"שירות הסעה": ביחס לכל הזמנה ולכל התקשרות – שירות ההסעה שלגביו פורסמה ההזמנה ותיערך ההתקשרות. מובהר, כי המונח שירות הסעה יכול להתייחס למספר הסעות, אם אלה נכללו בהזמנה ובהתקשרות.
  11. 1.11"הצעה": הצעת מחיר שהגישה חברת הסעות ביחס להזמנה מסוימת. כל הצעה כוללת את כל ההצהרות, האישורים וההתחייבויות המפורטים בתנאי שימוש אלה ובתנאי ההזמנה וההצעה.
  12. 1.12"התקשרות": התקשרות בין מזמין לבין חברת הסעות, למתן שירות הסעה, אשר נוצרה בעקבות פרסום הזמנה ו/או הצעה. תנאי ההתקשרות יהיו התנאים שנקבעו בהזמנה ובהצעה, שמכוחן נערכה.
  13. 1.13"אזור אישי": האזור האישי של לקוח באתר בו ניתן יהיה לצפות בפרטי נסיעות, הצעות והזמנות קודמות אשר בוצעו באתר.
  14. 1.14"מדיניות עמלות Smartbus": אופן וגובה העמלות אשר גובה Smartbus מלקוחות בגין שימוש באילו מהשירותים שמעניק האתר, כפי שמפורט באתר וכפי שיתעדכן באתר מעת לעת.
  15. 1.15"מחשב": לרבות כל מכשיר סלולארי או מכשיר תקשורת אחר, אשר מאפשר גישה לאתר.
  16. 1.16"השירותים": כל אחד מן השירותים שהחברה מספקת ותספק, מעת לעת, באמצעות האתר, לרבות אלה המפורטים בסעיף ‏2‏3להלן.
  17. 1.17"תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.
  18. 1.18"תנאי ההזמנה": התנאים שעל פיהם ינוהלו הליכי ההזמנות באמצעות האתר.
  19. 1.19"תנאי שימוש" : תנאי שימוש אלו, כפי שישונו מעת לעת.
 1. 2.כללי
  1. 2.1האתר פותח ומופעל ע"י החברה ונועד להוות פלטפורמה לניהול הליכים תחרותיים עבור לקוחות פרטיים ומוסדות לצורך התקשרות עם חברות הסעות לצורך מתן שירות הסעות דרך קבע או באופן חד פעמי, וזאת בתמורה לעמלה ותשלומים, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
  2. 2.2הגלישה באתר, הרישום לאתר והשימוש באתר ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי שימוש אלו, כלשונם ובמלואם, ומהווים הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  3. 2.3למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב וכן על שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  4. 2.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי השימוש וכן את הוראות תנאי ההזמנה, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי שימוש אלו יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת. על כן, באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש (ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף הבית באתר). הזמנת נסיעות שבוצעו באמצעות האתר, קודם לשינוי התנאי שימוש כאמור, יחולו עליהן הוראות התנאי שימוש שהיו בתוקף בעת הזמנת הנסיעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחות עדכונים אודות שינויים שייעשו בהוראות התנאי שימוש לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בעת ההרשמה לאתר כאמור בסעיף ‏15.8 להלן או בכל שלב אחר. למען הסר ספק, אין בזכות זו של החברה כדי לגרוע מאחריות הלקוחות להתעדכן באופן שוטף בתנאי השימוש כאמור בסעיף זה.
  5. 2.5החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו הגלישה באתר לא ניתנה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק באתר לא היה זמין או לא התבצע  וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל שיבוש או תקלה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולה כלשהי.
  6. 2.6האתר בכללותו, לרבות השירותים המוצעים בו, התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לאתר ולשירותים המוצעים בו, והגלישה והשימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או אובדן שייגרמו למשתמש עקב השימוש באתר.
  7. 2.7ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה/תוכנה במחשב, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם או מכל אי התאמה או אי תאימות של כל תוכנה, רכיב תוכנה או גרסה מסוימת שלהם לאתר, לתכני האתר או לחלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
  8. 2.8האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך. כמו כן, תנאי השימוש חלים על יחידים ותאגידים מכל סוג.
  9. 2.9מתאמי בקרת איכות חלק מהשיחות המתבצעות לספקי החברה מוקלטות לצורך שיפור וייעול השירות
 2. 3.סמארט-באס – תיאור השירות
  1. 3.1האתר הינו פלטפורמה לניהול הליכים תחרותיים עבור מזמינים – מוסדות ולקוחות פרטיים – המעוניינים בקבלת שירותי הסעות, ואשר מאפשר למזמינים בחירה חברת הסעות (להלן: "השירותים").
  2. 3.2מובהר, כי החברה מספקת את שירותי הפלטפורמה לביצוע ההליך התחרותי בלבד, והיא איננה צד להזמנה, להצעה או להתקשרות שבין המזמין לחברת ההסעות.
  3. 3.3הנוסח הרגיל של הזמנה קובע את כל התנאים הנדרשים מחברת ההסעות, והתחרות בין המציעים הינה ביחס למחיר המבוקש בגין שירותי ההסעה המבוקשים בהזמנה, כך שתיבחר ההצעה הזולה ביותר. כך יכול המזמין למצוא את המציע הזול ביותר עבור שירותי ההסעה להם הוא זקוק, באופן פשוט ומהיר ותוך חיסכון בעלויות ההתקשרות.

החברה תשקול אפשרות לעריכת הליכים תחרותיים הכוללים קריטריונים נוספים, כגון תחרות על איכות השירות, כך שיתאפשר שקלול של מחיר השירות ושל רמת השירות המסופקת על ידי חברות ההסעות. בנוסף יתכן שהאתר יאפשר גם פרסום הזמנה אחת משולבת עבור מספר מזמינים, שיבחרו לשתף פעולה באופן שיאפשר יעול וחיסכון בעלויות מצידם.

  1. 3.4האתר מאפשר הזמנת הסעה נקודתית וכן הזמנת שירות הסעות תקופתית ורב פעמית. אלא אם כן יצוין אחרת, האמור בתנאי שימוש אלו ובתנאי ההליך יחולו על שני סוגי הנסיעות באופן זהה.
   1. 3.4.1"הזמנת הסעה נקודתית "- הזמנה של הסעה או מספר מצומצם של הסעות, במועד נקוב ומוגדר או במספר מצומצם של מועדים נקובים, מוגדרים וסמוכים, אשר פער הזמן בין ההסעה הראשונה לאחרונה אינו עולה על 10 ימים. סכום התמורה אשר יוצע בהליך בגין הזמנת הסעה נקדתית יהיה עבור כל השירותים המוזמנים באותה הזמנה.
   2. 3.4.2"הזמנת הסעות תקופתית ורב פעמית" – הזמנה של שירות הסעות תקופתי אשר חוזר על עצמו (באופן יומי, שבועי וכד'), במשך תקופה מוגדרת. התמורה בגין הזמנה כזו תיקבע לכל הסעה או לכל תקופה. בהזמנה לתקופה העולה על 30 ימים, יבוצע תשלום חודשי בגין כל ההסעות שבוצעו בכל חודש קלנדרי, בהתאם לתנאי ההליך וההצעה.
  2. 3.5כל אחד מן השירותים האמורים כפוף, בנוסף להוראות תנאי שימוש אלו, לתנאים והנהלים שייקבעו מעת לעת ביחס לאותו שירות, כמפורט באתר ובתנאי ההליך.
  3. 3.6השירותים מסופקים בהתאם לקריטריונים הנקבעים בחברה מפעם בפעם.
  4. 3.7כל התקשרות תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו ולכל דין, ובהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- Smartbus ותוך גביית עמלות, בהתאם למדיניות עמלות.
  5. 3.8החברה לא תהא חייבת לבצע פעולה מסוימת כלשהי או סוג פעולות מסוים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסרב או להמנע מפרסום הזמנה, תהיה רשאית להפסיק ביצוע הליך הזמנה לפני סיומה ו/או בחירת מציע, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של החברה; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההזמנה או ההצעה; במקרה בו הלקוח או הספק אינם עומדים בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות, לפי שיקול דעתה של החברה; במקרה בו החברה תחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה, על פי הקריטריונים שהחברה תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי; ובמקרה בו ביצוע הפעולה מנוגדת למדיניותה העסקית של החברה.
  6. 3.9השירותים כפופים למגבלות שיקבעו על ידי החברה, מעת לעת. הגבלות אלו עשויות לכלול, בין היתר, הגבלה על מספר הפעולות שמבצע הלקוח בפרק זמן מסוים, על הסכום של כל פעולה, בנפרד, או על הסכום המצטבר של הפעולות. בין היתר, ביצוע פעולות מסוימות בכפוף לתקרה תקופתית, אשר יכולה להיות יומית, חודשית או אחרת.
  7. 3.10החברה רשאית לשנות, להרחיב, להגביל או להפסיק, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים הניתנים באמצעות האתר, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, וזאת ללא מתן הודעה מראש.
  8. 3.11מובהר כי הליכי ההזמנה האתר אינם בגדר "מכרז" ואינם כפופים לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, לתקנות על פיו או לדיני המכרזים. השימוש במונח מכרז בכל חלק מתנאי שימוש אלו ככל שמונח זה יופיע, משמש אך ורק כביטוי מושאל ואיננו מחיל על הליכי ההזמנה אשר ייעשו במסגרת האתר את דיני המכרזים, בשום צורה.
 1. 4.רישום לאתר
  1. 4.1ניתן להרשם באתר כלקוח, וזאת בכפוף לכך שמשתמש המבקש להירשם כלקוח (בסעיף ‏4 זה: "המבקש") למילוי כל הפרטים והדרישות הנדרשים בתהליך ההרשמה באתר, על כל שלביו, לרבות מסירת הפרטים האישיים הנדרשים לשם רישום (אשר יכול וישתנו מעת לעת). מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשמה כלקוח באתר כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. 4.1.1על המבקש למלא את כל הפרטים האישיים הנדרשים בעת הליך ההרשמה באתר, כפי שיידרשו מעת לעת, לרבות שם פרטי, שם משפחה או שם תאגיד, מספר זיהוי (תעודת זיהוי או מס' חברה), מספר טלפון נייד, כתובת ודואר אלקטרוני. חברות הסעות יתבקשו למסור גם פרטי חשבון בנק המנוהל על ידם על מנת לאפשר לחברה להעביר כספים אל חברת ההסעות את התשלום המגיע לו בתמורה לאספקת השירות למזמין.
   2. 4.1.2לאחר השלמת הליך הרישום לאתר יתכן כי החברה תפנה לחברות ההסעות לשם קבלת מסמכים נוספים, כגון רשיונות והיתרים הנדרשים לשם אספקת שירותי הסעות.
   3. 4.1.3המבקש מצהיר כי הוא נרשם ופותח חשבון עבור עצמו או עבור הגוף אותו הוא מייצג, ולא בנאמנות עבור צד שלישי כלשהו. האמור יחול גם במקרה בו בחר המבקש לתת לחשבון שם משתמש או כינוי המרמז אחרת.
   4. 4.1.4המבקש חייב להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהינו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל. יצוין כי ככל שמדובר בתאגיד אשר מעוניין להירשם בחברת הסעות, כמפורט באתר, הרי שיכול והוא יידרש למסור לחברה מידע ומסמכים שונים טרם רישומו, כפי שתדרוש החברה מעת לעת.
   5. 4.1.5היה והמבקש הוא תאגיד- על הנרשם בשם התאגיד להצהיר ולאשר בזאת, כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.
   6. 4.1.6על המבקש להיות בעל חשבון בנק פעיל בבנק בעל רשיון מבנק ישראל.
   7. 4.1.7על המבקש לאשר כי קרא את התנאי שימוש והוא מסכים לתנאיו.
   8. 4.1.8לא התקיימו נסיבות המאפשרות את סגירת החשבון, כמפורט בסעיף ‎8 לתנאי שימוש אלו.
  2. 4.2עם השלמת הליך הרישום ובכפוף לקיום תנאיו, יחשב המבקש ללקוח רשום אשר יוכל לבצע פעולות באתר, בהתאם לסוג החשבון (מזמין/ חברת הסעות) ולפי האמור בתנאי שימוש אלו. רק לקוח בעל חשבון פעיל יוכל לבצע פעולות באתר.
  3. 4.3בעת הרישום יתבקש כל לקוח לקבוע שם משתמש וסיסמא, שתשמש לאימות זהותו. הלקוח רשאי לשנות את הסיסמא, מעת לעת, באמצעות האתר.

הלקוח ישמור את שם המשתמש ואת הסיסמא בסודיות ולא יגלה אותם אלא לנציגים מטעמו, אשר מורשים לפרסם הזמנות או להגיש הצעות מטעמו. מסירת שם המשתמש והסיסמא על ידי הלקוח לאדם מהווה הסמכה של אותו אדם לפעול בשם אותו לקוח והרשאה של הלקוח לאותו אדם. הלקוח יהיה מחויב בכל פעולה שבוצעה על ידי מי שקיבל ממנו את פרטי שם המשתמש והסיסמא.

  1. 4.4לצורך שמירה על אמינות האתר והוגנות ההליכים התחרותיים, לא יתאפשר רישום לכל חברת הסעות אשר קשורה לחברה או למנהליה ובעל השליטה בה.
 1. 5.פרסום הזמנה באמצעות האתר והגשת הצעות
  1. 5.1מזמין המעוניין בקבלת שירות הסעה ואשר נרשם לאתר יכול לפרסם הזמנה, על ידי הזנה של הקריטריונים לשירות ההסעה בו הוא מעוניין, לרבות מקום היציאה, התחנות בדרך, היעד הסופי, תנאי התשלום, תאריך ושעת הנסיעה וכמות הנוסעים.
  2. 5.2לאחר הזנת הנתונים, ידרש המזמין לאשר את פרסום ההזמנה. באישור זה, מאשר המזמין את הסכמתו לתנאי שימוש אלה ולתנאי ההזמנה, וכן כי פרסום ההזמנה אושר על ידי הגופים המוסמכים של המזמין.
  3. 5.3לאחר אישור ההזמנה על ידי המזמין, תתאפשר גישה להזמנה לחברות הסעות הרשומות באתר ואשר הגדירו כי הם פועלים באזור המבוקש לשירות ההסעה. כן תופץ הודעה בדואר האלקטרוני או בדרך אחרת שתיבחר על ידי החברה על פרסום ההזמנה לחברות הסעה כאמור, שביקשו עדכון כזה. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת על משלוח ההודעה לחברות ההודעה, כולן או חלקה, ולחברה לא תהיה כל אחריות או חבות כלפי המזמין או חברות הסעה, במקרה שהודעה כאמור לא נשלחה או לא נמסרה מכל סיבה שהיא או לא נשלחה לכל חברות ההסעה הרלבנטיות.
  4. 5.4ההזמנה שתפורסם באתר תפרט את כל הפרטים שהוזנו על ידי המזמין, אולם לא תכלול פרטים מזהים לגבי זהות המזמין.
  5. 5.5כל הזמנה תתנהל על פי התנאים שנקבעו לאותה הזמנה. בפרק הזמן שמרגע פרסום ההזמנה ועד למועד שייקבע לסגירת ההזמנה, יוכלו חברות ההסעות להגיש הצעות (להלן: "תקופת הגשת ההצעות").
  6. 5.6יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי ההזמנה לתנאי שימוש אלו יגבר האמור בתנאי ההזמנה.
  7. 5.7מרגע פרסום ההזמנה חל איסור על חברות ההסעות להציע למזמין הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר, בין באופן ישיר ובין באמצעות צד ג'. שליחה של הצעה באופן האמור בסעיף זה תהווה עילה לחסימת גישתו של המציע לאתר.

נשלחה הצעה שלא באמצעות האתר, בניגוד לאמור לעיל, יחויב המציע בתשלום העמלה שהיה משלם לחברה אילו הצעתו היתה מתקבלת וכן בפיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה לפי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם יהיה שווה ל- 50% מסכום ההצעות הממוצע אשר הוגשו במסגרת אותה הזמנה או בסכום של 400 ₪ (הגבוה מבין השנים).

  1. 5.8מרגע פרסום הזמנה, חל איסור על המזמין לקבל הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר, בין באופן ישיר ובין באמצעות צד ג', בין מחברת הסעות הרשומה באתר ו/או אשר הגישה הצעה במסגרת ההליך ובין אם לאו.
  2. 5.9על חברת ההסעות למלא את כל הפרטים הנדרשים בהצעה ולאשר את משלוח ההצעה, וכל זאת לפני תום תקופת הגשת ההצעות. באישור זה, מאשרת חברת ההסעות את הסכמתה לתנאי שימוש אלה ולתנאי ההזמנה, וכן כי הגשת ההצעה אושרה על ידי הגופים המוסמכים של חברת ההצעות. ההצעה הינה בלתי חוזרת למעט מקרה של הצעה נמוכה יותר, תעמוד בתוקפה במשך פרק זמן של 15 ימים או פרק זמן אחר שנקבע במפורש בתנאי ההזמנה (להלן: "תקופת ההצעה"), ומחייבת את חברת ההסעות במשך תקופת ההצעה.
  3. 5.10מציע לא יתאם את הצעתו עם כל חברת הסעות אחרת.
  4. 5.11החברה רשאית לפסול כל הצעה אשר מפרה או אינה מקיימת אחר תנאי מתנאי שימוש אלה או מתנאי ההזמנה, לרבות כל הצעה של מציע שהפר את תנאי השימוש או תנאי ההזמנה, וזאת בין אם מדובר בטעות טכנית ובין אם מדובר בהפרה או אי התאמה מהותית. החברה תשלח למציע הודעה על פסילת הצעתו, וזאת לכתובת האלקטרונית שלו. המציע מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה, זכות או תביעה כנגד החברה או המזמין, בגין פסילת הצעה בלתי תקינה, כאמור לעיל. החברה איננה מחויבת לבחון כל הצעה והצעה אשר מוגשת באמצעות האתר ולא תשא בכל אחריות לכל נזק כתוצאה מקבלת הצעה אשר איננה עומדת בתנאי השימוש באתר ובתנאי ההזמנה.
  5. 5.12החברה רשאית לבטל הזמנה בכל עת, עד למועד יצירת התקשרות בקשר להזמנה (ולרבות לאחר הגשת הצעות להזמנה), וזאת על פי בקשת המזמין או מיוזמתה שלה, ללא צורך בהנמקה. המציעים והמזמין מוותרים על כל טענה, זכות או תביעה כנגד החברה בגין ביטול הזמנה.
  6. 5.13ככל שלא נקבע אחרת בתנאי ההזמנה, החברה אינה חושפת פרטים מזהים של המזמין והמציעים. פרטי המזמין והמציע אשר ייבחר יחשפו זה לזה רק לאחר בחירת המציע הזוכה וזאת בין היתר לאור האיסור שחל על הצדדים להליך לכרות חוזה לאספקת שירותי ההסעה שלא באמצעות האתר.
 1. 6.בחירת הצעה זוכה ויצירת התקשרות
  1. 6.1עם סיום תקופת הגשת ההצעות של כל הזמנה, תשלח החברה הודעה למזמין לגבי פרטי ההצעה הטובה ביותר, וזאת על ידי משלוח דואר אלקטרוני. ההודעה עשויה להיות קישור לאתר. ככל שההזמנה קבעה קריטריון של מחיר בלבד, תיחשב ההצעה הזולה ביותר להצעה הטובה ביותר. ככל שההזמנה קבעה קריטריון ככל שנקבעו בהזמנה קריטריונים נוספים, כגון קריטריונים של איכות, ישוקללו אלה בבחירת ההצעה הזוכה.
  2. 6.2ההודעה למזמין תכלול את פרטי ההצעה הזוכה אך לא תכלול פרטים מזהים לגבי המציע שהגיש את ההצעה הזוכה.
  3. 6.3המזמין נדרש לאשר, את הסכמתו להזמנת שירות ההסעות, על פי תנאי ההזמנה וההצעה, וזאת על ידי לחיצה על כפתור האישור באתר, בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בתנאי ההזמנה או בתנאים כלליים אלה.
  4. 6.4מתן האישור כאמור יהווה קיבול של ההצעה ויצירת התקשרות בין המזמין לבין חברת ההסעות שהגישה את ההצעה הזוכה.
  5. 6.5כן תפרסם החברה באתר את סגירת ההליך ומרגע זה לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות עבור השירות המבוקש.
 1. 7.עמלות
  1. 7.1השימוש באתר ויצירת התקשרויות באמצעותו כפופים לתשלום עמלות לחברה (על סך 5%- 25%) , בגין כל התקשרות, בהתאם לשיעור ולתנאים הקבועים במסמך מדיניות עמלות Smartbus. מובהר בזאת כי מדיניות עמלות Smartbus עשויה כולה או מקצתה, להשתנות מעת לעת, ע"י החברה וללא הודעה מראש.
  2. 7.2המזמין וחברת ההסעות מאשרים את הסכמתם לתשלום העמלות ומדיניות העמלות ואת זכותה של החברה לגבות את העמלות בכל דרך חוקית, לרבות על ידי ניכוי סכום העמלות מכל סכום שעל החברה להעביר אליהם.
  3. 7.3החברה תהיה זכאית לתשלום כאמור בגין כל התקשרות שנוצרה בין מזמין לבין חברת הסעות, בעקבות פרסום הזמנה באתר, וזאת בין אם ההתקשרות נקשרה באמצעות האתר ובין אם השירות הוזמן בסופו של דבר על ידי המזמין מחברת ההסעות, שלא באמצעות האתר.
  4. 7.4מבלי למעט מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה בו לצורך מתן השירותים תידרש החברה לשלם דמי טיפול, עמלה או כל תשלום אחר לצדדים שלישיים, לרבות לבנקים עימם עובדת החברה, החברה רשאית לחייב את הלקוח בגין כל סכום כאמור, וזאת בכל דרך חוקית אחרת ולרבות על ידי ניכוי הסכום מן התשלומים שעליה להעביר ללקוח.
 2. 8.הוראות כלליות לגבי התקשרויות
  1. 8.1כל התקשרות נוצרת בין המזמין לבין חברת ההסעות בלבד, והחברה איננה צד להתקשרות ואיננה אחראית לשירות ההסעות או לתשלום בגינו. חברת ההסעות בלבד אחראית לספק את שירות ההסעות, בהתאם לתנאי ההתקשרות, והמזמין לבדו אחראי לתשלום בגין שירות ההסעה, בהתאם לתנאי ההתקשרות.
  2. 8.2חובות חברת ההסעות ואחריותה
   1. 8.2.1חברת ההסעות אחראית לבדה כלפי המזמין ביחס לשירות הנסיעה, לרבות ביחס לאיכותה, ולכל דבר הנוגע אליו, ולקיום כל התחייבויותיה על פי תנאי ההזמנה ותנאים כלליים אלה.
  3. 8.3חובות המזמין
   1. 8.3.1המזמין לבדו אחראי לתשלום התמורה בגין שירות ההסעות, כפי שנקבעה בהתקשרות, וזאת בהתאם למועדי התשלום וליתר תנאי ההתקשרות, וכן לקיום כל התחייבויותיו על פי תנאי ההזמנה ותנאים כלליים אלה.
   2. 8.3.2התמורה תועבר אך ורק אל החברה, אשר תמסור את התשלום לחברת ההסעות לאחר ניכוי עמלה כמפורט במדיניות העמלות של החברה. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לקבוע, ביחס להתקשרות מסוימת או בכלל, לפי שקול דעתה, כי התמורה תועבר ישירות מהמזמין לחברת ההסעות, וזאת בתנאי שבמקביל לקבלת התשלום חברת ההסעות תעביר לחברה את העמלה בגין השימוש באתר.
  4. 8.4החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות או לגורמים כלשהם. אם, למרות האמור לעיל, יהיה ללקוח חוב כלשהו לחברה, מכל סיבה שהיא, ולרבות עקב אי פרעון של אמצעי תשלום כלשהו שהלקוח העביר לחברה, הלקוח מתחייב לשלם את חובו לחברה לאלתר, עם דרישתה הראשונה, ולהעמיד את המימון הנדרש לשם כך. מבלי לגרוע מסמכויות החברה וסעדיה, החברה תהיה רשאית לגבות את הסכום האמור מחשבון הבנק של הלקוח שמסר לה הלקוח לצורך גביית כל חוב של הלקוח לחברה.
  5. 8.5ביטול התקשרות

לאחר שנוצרה התקשרות, ביטולה על ידי מי מהצדדים לה יהיה כפוף לפיצוי, בשיעור שנקבע בתנאי ההזמנה.

  1. 8.6המזמין וחברת ההסעות אחראים, כל אחד מהם, לכל תשלום מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר, אשר על פי הדין חל עליו בגין ההתקשרות ו/או בגין שירות ההסעות, ואחראי לבצע כל דיווח הנדרש ממנו על פי כל דין בקשר להתקשרות ולביצוע.
 1. 9.תנאים כלליים הנוגעים לשימוש באתר
  1. 9.1הלקוח מחויב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא, וזאת הן במסגרת הליך הרישום והן בעת פרסום הזמנות או בעת הגשת הצעות. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע שנמסר בכל שינוי שחל בפרט כלשהו במידע הנ"ל, במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו ולהודיע לחברה על כל שינוי בפרטים האמורים. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש להודיע לחברה אודות כל שינוי במידע כאמור, ידוע למשתמש כי כל עוד לא הודיע לחברה אודות השינוי, הרי שהחברה לא מחויבת לשינוי ואינה צריכה להתחשב בו.
  2. 9.2Smartbus בהירשמותו לאתר, הלקוח מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו ואודות כל אמצעי תשלום אחר אשר הזין לחשבונו, וכן לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעתה של החברה. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות של Smartbus,  המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. הלקוח מייפה את כוחה של החברה לפנות לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לצורך אימות הנתונים שמסר הלקוח. אין בזכותה של החברה לבצע בדיקות ואימות נתונים או בביצועם בפועל כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר עם המידע או להסיר מאחריותו המלאה של המשתמש בקשר עם המידע שמסר.
  3. 9.3כן ידוע למשתמש והוא מסכים כי:
   1. 9.3.1החברה איננה ספק של שירותי הסעות, והשירות המסופק על ידי החברה הוא אך ורק שירות לניהול הליכים תחרותיים לשירותי הסעות, ואינו שירות הסעות מכל סוג שהוא.
   2. 9.3.2החברה איננה מעניקה כל בטוחה שהיא בקשר להזמנות או להצעות המבוצעות על ידי משתמשי האתר תוך שימוש באתר.
   3. 9.3.3כל הסכם לאספקת שירותי הסעות המבוצעת על ידי משתמשי האתר תיכרת ותתבצע במישרין בין המזמין וספק השירות הרלבנטי, והחברה אינה צד לכל הסכם כאמור. החברה איננה אחראית לכל הקשור באספקת השירותים שבחר המזמין תוך שימוש באתר כפלטפורמה לניהול ההליך התחרותי לשם מציאת ספק השירות הזול ביותר, לרבות בכל הקשור לקבלת ו/או ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות השירותים האמורים.
   4. 9.3.4ככל שהחברה תחברת הסעות של שליחת דו"ח תקופתי ללקוחות המרכז נתונים לגבי פעולות אשר ביצע הלקוח, חיובים עתידיים הזמנות שבוצעו, לא תהיה החברה אחראית לאי דיוקים ככל שיהיו בדוחות התקופתיים.
  4. 9.4המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש בשירות לביצוע פעילות בלתי חוקית או אסורה כלשהי. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי בכל מקרה בו החברה תחשוד כי יתכן והוא מעורב, או שהיה מעורב בפעילות מרמה ו/או בפעילות לא חוקית ו/או בלתי נאותה, החברה תהא רשאית לחסום את גישתו לשירות וככל שמדובר במזמין או ספק – את חשבונו, ללא הודעה מוקדמת, ולדווח אודותיו לרשויות הרלבנטיות. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שיתגלה חשד לגבי תקינות הזמנה או הצעה, תהא החברה רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה, ההצעה או ההתקשרות, ובמידת הצורך  להשיב את הכספים ששולמו מכוחם, מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.
  5. 9.5מניעת שימוש בלתי מורשה
   1. 9.5.1הלקוח אינו רשאי להעביר או למכור את זכויותיו באתר או את הגישה לאתר לכל צד שלישי שהוא, וכן לא יתיר לכל אדם אחר לעשות שימוש בחשבונו באתר. הלקוח מתחייב לא לגלות ו/או להעביר את הסיסמא שלו לכל אדם אחר או לאפשר לאחר לעשות שימוש בה.
   2. 9.5.2הלקוח מתחייב להודיע בכתב לחברה על אובדן או גניבת הסיסמה שלו לשירות, על כל מקרה של חשיפת הסיסמא לצדדים שלישיים, וכן על כל אובדן או גניבה של המחשב  המשמש את חשבונו, לרבות מכשיר סלולרי וזאת מיד לאחר שייודע ללקוח על כך. בנוסף, הלקוח ידווח לחברה בכתב על כל שימוש לרעה או הפרה אחרת של השימוש בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה שימוש של אחר בסיסמתו , או הפרה אחרת הפוגעת באבטחת האתר.

לאחר מתן הודעה לחברה כאמור בסעיף זה, החברה תמנע המשך שימוש בחשבון הלקוח באתר, עד להנפקת סיסמא חדשה.

  1. 9.6הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שייעשה באתר תוך שימוש בסיסמא שלו והחברה אינה אחראית לכל שימוש לרעה, מכל סוג שהוא, שייעשה בחשבונו של הלקוח באתר. כל הוראה לביצוע פעולה שתינתן מצידו של אדם, שזיהה עצמו באמצעי הזיהוי של הלקוח, תחייב את הלקוח לצורך כל דבר ועניין, גם אם יתברר בדיעבד כי מדובר היה באדם אחר שפעל ללא הרשאה מצד הלקוח.
  2. 9.7הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה, מעת לעת, ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו הצעות או הזמנות שגויות (להלן: "טעויות"). הלקוח מסכים כי בכל מקרה שיתברר לחברה על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן שהוא, החברה תהא רשאית למחוק ולבטל את ההזמנה שנפלה בה הטעות וכן את ההצעות השגויות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו. החברה תתקן את הטעות כאמור בתוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה ותשלח ללקוח הודעה על כך לאחר מכן.
  3. 9.8החברה אינה אחראית בכל אופן לתקשורת שעושה המשתמש מן המחשב (לרבות המכשיר הסלולארי) שלו. התקשורת למערכת האתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות גלישה, בערוץ הנתונים, בקו דיבור, ב- SMS ו/או בכל דרך אחרת שהמשתמש בחר, תהא על חשבון המשתמש בלבד, וזאת בהתאם להסכמים שבין המשתמש לבין ספק התקשורת הרלוונטי.
  4. 9.9החברה לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתנאי שימוש, וזאת בכפוף לכל חוק.
 1. 10.הפסקת או חסימת פעילות של לקוח באתר
  1. 10.1החברה רשאית למנוע מלקוח לפעול באתר, באמצעות חסימת הגישה של הלקוח, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, וזאת בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‏10.2 להלן או בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
  2. 10.2החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים האמורים לעיל בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הנהלים שיקבעו באתר מעת לעת:
   1. 10.2.1הלקוח מסר לחברה פרטים שגויים ו/או לא עדכן את החברה בדבר שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שמסר לה בעת ההרשמה או בשלב מאוחר יותר, לרבות במצב בו החברה חושדת כי הלקוח עשה כן.
   2. 10.2.2הימנעות הלקוח, שלא כדין, מלשלם עבור שירותי הסעות שקיבל דרך האתר, או לספק שירות הסעות לו התחייב.
   3. 10.2.3הכחשת פרסום הזמנה או הצעת הצעה שלא כדין על ידי לקוח.
   4. 10.2.4ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או במי מטעמם ו/או להפריע בכל דרך אחרת או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה.
   5. 10.2.5שימוש באתר ובשירותי החברה תוך מעורבות בפעילות מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת כלשהי או כל שימוש אחר לרעה בשירותי החברה.
   6. 10.2.6התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירות.
   7. 10.2.7סירוב למסור לחברה פרטים הנדרשים בקשר לשירותים הניתנים באתר לרבות לצרכי התקשרות בין הצדדים ולצורך מתן שירותי הסעות.
   8. 10.2.8הפרת כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו או מהוראות כל דין בקשר עם השירותים והגלישה באתר.
   9. 10.2.9הלקוח הוכרז כפושט רגל או חדל פרעון; הוצא כנגדו צו כינוס נכסים, קבוע או זמני; הוגשה בקשה לפירוקו או לכינוס נכסיו והבקשה לא בוטלה או הוסרה בתוך 45 ימים; הוטל עיקול זמני או קבוע על חלק מהותי מנכסיו, והעיקול לא בוטל או הוסר בתוך 45 ימים; הלקוח הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; חשבון או חשבונות בנק של הלקוח הוגבלו עקב משיכת שיקים ללא כיסוי; הלקוח ביקש הקפאת הליכים או הגיע להסדר עם נושיו.
   10. 10.2.10הלקוח הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות למרמה, זיוף, הלבנת הון או בעבירה אחרת אשר, לפי שיקול דעת החברה, מצדיקה את סגירת החשבון.
   11. 10.2.11פקע, בוטל, הושעה או לא התקבל  כל רשיון היתר או אישור הנדרש לפי הדין או לפי תנאי שימוש אלה לצורך פעילות הלקוח, לרבות, בכל הנוגע לחברת הסעות, כל רשיון, היתר או אישור הנדרשים לצורך מתן שירותי הסעות.
   12. 10.2.12קיים לחברה חשש, לפי שיקול דעתה, כי הלקוח לא יוכל לקיים את התחייבויותיו כלפי החברה או כלפי לקוחות אחרים.
   13. 10.2.13כל מקרה אחר שבו על פי הדין או על פי תנאי שימוש אלו יש להפסיק את השירותים ללקוח או את חלקם.
  3. 10.3כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע עסקאות באמצעות האתר, לרבות פעולת תשלום או משיכה כלשהי.
  4. 10.4מובהר בזאת כי כל הוצאה כספית שתוציא החברה בקשר עם איתור הלקוח ו/או מיצוי ההליכים כנגדו תחול על הלקוח, והלקוח יהא חייב לשפות את החברה בגינה עם דרישתה הראשונה של החברה.
   1. 10.4.1לקוח רשאי להודיע לחברה, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, כי ברצונו לסיים את רישומו באתר (להלן: "הודעת הסגירה"). 
   2. 10.4.2ממועד קבלת הודעת הסגירה, לא תאפשר החברה ללקוח לבצע כל פעולה המותרת ללקוחות בלבד, אלא אם הלקוח ירשם מחדש לאתר.
   3. 10.4.3אין בסיום רישומו של הלקוח האתר כדי להביא לביטול של כל הצעה או הזמנה שנתן לפני מועד המצאת הודעת הסגירה לחברה, כדי לפגוע בחובתו של הלקוח לבצע את כל השירותים ו/או התשלומים להם התחייב, לפני מועד המצאת הודעת הסגירה לחברה או כדי לגרוע מהתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלו.
 2. 11.הגבלת אחריות
  1. 11.1השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  2. 11.2מובהר ומודגש כי:
   1. 11.2.1אין לחברה כל אפשרות לכוון או לשלוט או להיות אחראית לטיב, היקף, איכות השירותים המבוקשים או המוצעים באמצעות האתר. אין באישור רישומו של מזמין או של חברת הסעות כדי להוות מצג כלשהו של החברה בנוגע אליהם, לרבת בנוגע לעסקיהם, פעילותם, השרותים המסופקים על ידם, מצבם הכלכלי ויכולתם הכלכלית, איכותם, אמינותם או כל דבר הנוגע אליהם. אשר על כן, אין לחברה אחריות ו/או קשר לכל פעולה שיבצע לקוח באתר מול לקוחות אחרים או גורמים שלישיים באמצעות החשבון שלו.
   2. 11.2.2החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מן וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם לו מחמת מעשה או מחדל של לקוח אחר או של צד ג', עמו התקשר באמצעות האתר.
   3. 11.2.3פרסומות המוצגות באתר: החברה רשאית לפרסם באתר (לרבות בכל חלק שלו המוצג במחשב או במכשיר סלולארי) פרסומים אודות גורמים שלישיים הקשורים עמה. מובהר, כי החברה אינה לוקחת אחריות על פרסומים של צדדי ג' המוצבים או מוצגים באתר, או על המוצרים או השירותים המסופקים על ידי מוכרים, בתי עסק ו/או צדדים שלישיים כלשהם באמצעות האתר.
   4. 11.2.4החברה אינה אחראית לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהוצב באתר, בנוגע למוצר או שירות המוצע על-ידי מוכר או בית עסק. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשים בלבד וכין אין לחברה כל שליטה עליהם. הובהר למשתמש ומוסכם עליו שהחברה אינה אחראית או חבה בשל כל האמור והמוצג באותם אתרים, לרבות בקשר לזמינות או לדיוק של אתרים כאמור ואינה נחשבת למי שמקדם אתרים אלו או את תכניהם, מוצריהם, או שירותיהם. המשתמש מאשר כי הוא לוקח אחריות בלעדית על כל סיכון העולה משימושו באתרים כאמור.
   5. 11.2.5הובהר למשתמש והוא מאשר כי ידוע לו שאימות זהותו של משתמש באינטרנט הינה מסובכת וקשה ואין ביכולתה או בכוונתה של החברה לאשר את זהותו של משתמש כלשהו ואין בעצם הצגתו של משתמש כלשהו המשתמש בשירותי האתר, בין כקונה ובין כמוכר, כדי להוות משום אישור לזהותו הנטענת של המשתמש, וזאת גם אם המשתמש הינו לקוח רשום.
  3. 11.3הלקוח פוטר בזה את החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהן, שעניינן נזק, הוצאה או הפסד שמקורם במישרין או בעקיפין בהתקשרות שנעשתה באמצעות האתר או בחילוקי דעות שיתגלעו בינו ובין לקוח אחר או צד שלישי בקשר להתקשרות, והכל בין אם דבר המחלוקת היה ידוע לחברה ובין אם לאו.
  4. 11.4שימוש המשתמש באתר הנו לשיקול דעתו ובאחריותו בלבד. האתר והשירותים המסופקים על-ידיו מסופקים כמות שהם (“AS IS”), ללא ערובה מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש, משתמע או מכוח חוק, בנוגע לאתר ולשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה, מצגים הנוגעים לבעלות, לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, או להעדר הפרה של זכויות קנייניות.
  5. 11.5החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, ואיננה אחראית: (א) בנוגע לאבטחת האתר, דיוקו, מהימנותו וביצועיו של האתר; או (ב) שהאתר יהיה נטול שגיאות, השמטות, הפרעות, פגמים, עיכובים בתפעול או שידור, כשלים בקווי תקשורת, גניבה או גישה אסורה למידע באתר, או ששגיאות או פגמים כאמור יתוקנו; או (ג) בנוגע לדיוקו, איכותו, תדירותו, שלמותו, או תועלתו של המידע המסופק על ידי האתר; או (ד) לכל בעיה טכנית של קווי טלפון או קווי רשת, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל מכל סוג של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים באינטרנט או באתר או בשרת האתר או השילוב ביניהם, כולל נזק או פגיעה בלקוחות כתוצאה מהאמור.
  6. 11.6עצות או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המושגים על ידי המשתמש מהחברה, אינם יוצרים חבות או אחריות כלשהם שאינם מצוינים באופן מפורש בתנאים אלו. אם המשתמש בוחר להסתמך על מידע זה, הדבר יעשה באחריותו בלבד.
  7. 11.7בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לאובדן או נזק כלשהו, לרבות חבלה גופנית או מוות, כתוצאה משימוש באתר או שירותיו, מהתוכן המוצב בו או דרך האתר או שירותיו, או מהשימוש של משתמש באתר או בשירותיו, במצב מקוון או לאו.
  8. 11.8בשום מקרה לא יישאו החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי ממנהליה, עובדיה או סוכניה) באחריות כלפי המשתמש עבור כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי, בקשר עם שימושו באתר, בתכניו ובשירותיו, ולרבות ללא הגבלה, בגין איכות, דיוק, נכונות או תועלת המידע הניתן דרך האתר, בין אם הנזק צפוי ובין אם לאו, ובין אם החברה היתה מודעת לאפשרות לנזק מסוג זה.
 3. 12.עכבון וקיזוז
  1. 12.1לשם הבטחת כל חיובי הלקוחות על פי תנאי שימוש אלו, תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לחברה או שיוחזקו אצל החברה מעת לעת, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום המגיע ללקוח, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומם של התחייבויות וחיובי ספק השירות.
  2. 12.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ללקוח, כל חוב או התחייבות אשר יחוב לחברה, וזאת , בהודעה ללקוח וללא צורך בהתראה מוקדמת, והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו.
 4. 13.זכויות החברה באתר
  1. 13.1האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, הנם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים באתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים והלקוחות המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו) וכל פרט אחר הנוגע לאתר – הינן של החברה בלבד.
  2. 13.2אין לבצע את הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב:
   1. 13.2.1להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק  מהאמור בסעיף ‎12.1 לעיל. כמו כן;
   2. 13.2.2לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר .
   3. 13.2.3להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
   4. 13.2.4לעשות כל שימוש בשמות "Smartbus" "סמארט-באס" ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, אשר הנם  קניינה של Smartbus.
   5. 13.2.5לעשות כל שימוש בשמות או סימני מסחר שפורסמו באתר מטעמם של מוכרים, שהינם קניינם של מוכרים אלה.
 5. 14.שירות לקוחות

בכל שאלה נוספת בקשר לחברה ו/או לאתר ופעילותו, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר, וככל שמדובר בלקוח של החברה – לפנות לשירות הלקוחות על ידי שליחת הודעה מחשבונו.

 1. 15.שונות
  1. 15.1שימוש המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי שימוש אלו, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיהן. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהא רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתנאים אלו.
  2. 15.2מבלי לגרוע בכל האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק ממנו או להוסיף לו, על ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה בקשר לכך. 
  3. 15.3במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
  4. 15.4הרישום שייערך על ידי החברה וכן כל פעולה שהחברה תבצע בהתאם להוראות הלקוחות באמצעות האתר יחיבו את הלקוחות ורישומי המחשב של החברה בדבר פרטי הלקוחות והפעולות המתבצעות דרך האתר ייחשבו נכונים ויהוו ראיה לכאורה לנכונות כל האמור בהם.
  5. 15.5החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, המוקנות לה או המוטלות עליה על פי תנאי שימוש, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה.
  6. 15.6המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחיבויותיו לפי תנאי שימוש אלו, או חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו, לכל צד שלישי.
  7. 15.7סמכות שיפוט
   1. 15.7.1כל הפעילות באתר ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי שימוש אלו, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל (אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם).
   2. 15.7.2סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו ולשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר ירושלים.
   3. 15.7.3המשתמש לא יהיה רשאי לנקוט בהליך משפטי נגד החברה, אלא אם פנה תחילה בכתב לחברה והחברה לא נענתה לפנייתו בתוך 30 ימים ממועד פנייתו.
  8. 15.8כל שאלה או בעיה הקשורה לחברה ולשירותים המסופקים על ידה או לאתר (לרבות לעניין תנאי התנאי שימוש) יש להפנות ל: smartbus.co.il@info.
  9. 15.9הודעות
   1. 15.9.1למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כל הודעה תישלח לחברה רק באמצעות כתובת המייל smartbus.co.il@info. החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר בהליך ההרשמה, ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת שמסר בהליך ההרשמה.
   2. 15.9.2שליחת חשבונית/קבלה לתא הדואר של הלקוח על ידי החברה מספקת את הלקוח, ולא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות שונות בעתיד לגבי קבלה ושמירת המסמכים האמורים.
   3. 15.9.3הגעת הודעה ליעדה תיחשב 24 שעות לאחר שליחתה בדואר ההודעות או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.
  10. 15.10פרשנות
   1. 15.10.1האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.
   2. 15.10.2תנאי שימוש אלו חל על יחידים ותאגידים מכל סוג.
   3. 15.10.3בכל מקום בתנאי שימוש זו בו מוקנית לחברה סמכות או זכות, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי-שימוש של החברה בכל זכות או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או סמכות.
  11. 15.11התנאי שימוש עודכנו לאחרונה בתאריך  ב1/3/2014, וניתן כאמור לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש האתר יחייבו את המשתמשים והלקוחות באתר.

תנאי הליך הזמנת הסעה תקופתית

 1. 1.הגדרות
  1. 1.1"פרטי הנסיעה": פרטי השירות המבוקשים על ידי המזמין כפי שהגדירם בעת פתיחת הליך הזמנה זה.
  2. 1.2"מזמין": לקוח של האתר העושה באתר שימוש לצורך פרסום הזמנה זו להצעת הצעות מחיר לאספקת שירותי הסעות והכל לפי הגדרות החברה ומדיניותה, כפי שתהא מעת לעת.
  3. 1.3חברת הסעות" או "ספק שרות" או "מציע": לקוח אשר מספק שירותי הסעות ואשר משתמש באתר לשם הגשת הצעות להזמנה או להזמנות.
  4. 1.4"האתר": אתר בכתובת https://www.smartbus.co.il , המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים או רכיבים של האתר המצויים במיקומי רשת אחרים). האתר כולל גם את כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.
  5. 1.5"החברה" או "סמארט באס" או "Smartbus": סמארט באס פתרונות תחבורה בע"מ,  ח.פ. 515015741.
  6. 1.6"הצעת מחיר": הצעת מחיר הנדרש על ידי המציע בתמורה לאספקת השירות המבוקש על ידי המזמין. הצעת מחיר תכלול אך ורק סכום כספי מוצע ולא תכלול תנאים נוספים.
  7. 1.7"הזמנת הסעות תקופתית ורב פעמית" – הזמנה של שירות הסעות תקופתי אשר חוזר על עצמו (באופן יומי, שבועי וכד'), במשך תקופה מוגדרת. התמורה בגין הזמנה כזו תיקבע לכל הסעה או לכל תקופה. בהזמנה לתקופה העולה על 30 ימים, יבוצע תשלום חודשי בגין כל ההסעות שבוצעו בכל חודש קלנדרי, בהתאם לתנאי ההליך וההצעה.
 2. 2.הליך ההזמנה
  1. 2.1תנאי סף
   1. 2.1.1על המציע להיות משתמש רשום באתר.
   2. 2.1.2על המזמין להיות משתמש רשום באתר.
   3. 2.1.3על המציע להיות חברת הסעות פעילה בעלת היכולת לספק את השירות המבוקש על ידי המזמין לפי פרטי ההזמנה.
   4. 2.1.4על המציע להיות בעל כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לשם תפעול חברת הסעות שם אספקת השירות הספציפי המתואר בהזמנה זו.
  2. 2.2פרסום ההזמנה
   1. 2.2.1כל פרסום הזמנה על ידי מזמין לא תיחשב הצעה ולא תחייב את המזמין בשום צורה. רק אישור הצעת מחיר על ידי המזמין כמפורט להלן, תחייב את המזמין ותקשור את הצדדים בהסכם מחייב לאספקת שירותי הסעות.
   2. 2.2.2המזמין מצהיר כי פרסום ההזמנה נעשה בתום לב, למטרת רכישת שירותי התקשרות בהסכם עם חברת הסעות לשם קבלת שירותי הסעות קונקרטיים, ולא נעשה למטרה אחרת, לרבות סקרי שוק, שיתוף פעולה עם חברות הסעות, שיתוף פעולה עם ספקי שירותים מתחרים וכד'.
   3. 2.2.3מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין איננו מתחייב לקבל הצעה כלשהי אשר תינתן במסגרת ההליך.
   4. 2.2.4מרגע פרסום ההזמנה חל איסור על המזמין לקבל הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר הכל כאמור בתנאי השימוש לאתר.
  3. 2.3  הגשת הצעה
   1. 2.3.1הליך ההזמנה יימשך עד למועד הנקוב בפרטי ההזמנה ("מועד סיום ההליך") ובמהלכו יוכלו ספקי השירות לשלוח הצעות למזמין. לאחר מועד סיום ההליך לא יהיה ניתן להציע הצעות והמזמין יהיה רשאי לבחור האם לקבל את הצעת המחיר הנמוכה ביותר אשר הוגשה. על אף האמור לעיל, להנהלת האתר ו/או למזמין יהיה שיקול הדעת לדחות את מועד סגירת ההליך עד הסיום למועד אחר, אשר יפורט באתר.

הוחלט על דחיית מועד סיום ההליך כאמור, הנהלת האתר תהיה ראשית אך לא מחויבת בשום צורה להודיע על כך למציעים וליתר החברים באתר.

   1. 2.3.2הגשת הצעה על ידי מציע תהווה, לכל ענין ודבר, הסכמה והתחייבות מצד המציע לכל ההוראות בתנאי ההזמנה כפי שפורסמו על ידי המזמין ולתנאי ההליך אלו. בהגשת ההצעה, המציע מצהיר כי הגיש את ההצעה לאחר שאושרה על ידי הגופים המוסמכים שלו וכי הוא מסוגל ויכול לספק למזמין את שירותי ההסעות כמתואר בפרטי ההזמנה ובמחיר הנקוב בהצעתו.
   2. 2.3.3ההצעה הינה בלתי חוזרת.  ההצעה תעמוד בתוקפה במשך פרק זמן של 15 ימים או פרק זמן אחר שנקבע במפורש בתנאי ההזמנה (להלן: "תקופת ההצעה"), ותחייב את חברת ההסעות במשך תקופת ההצעה.
   3. 2.3.4לאחר הגשת הצעה יוכל המציע להתעדכן ולצפות האם הוגשה הצעה נמוכה יותר מהצעתו, ועד למועד סיום ההליך, הוא יוכל להגיש הצעה נוספת, במחיר נמוך יותר. יובהר, כי ההליך נעשה באופן אנונימי, דהיינו זהות המציעים לא תיחשף למציעים האחרים המשתתפים בהליך או למזמין, ורק במקרה של התקשרות ימסרו פרטים אלה.
   4. 2.3.5כל הצעות המחיר יהיו סכומים בכפולות של 20 ₪ לא ניתן יהיה להגיש הצעה בסכום אשר איננו כפולה של  20 ₪.
  1. 2.4אישור ההזמנה
   1. 2.4.1לאחר תום הליך ההזמנות המזמין יקבל את פרטי ההצעה הזולה ביותר, ללא פרטים מזהים של המציע, והוא יוכל לבחור האם לקבל את ההצעה האמורה, וזאת תוך 48 שעות ממועד סיום ההליך.
   2. 2.4.2קבלת ההצעה ע"י המזמין תהווה כריתת חוזה מחייב בין המזמין ובין המציע שהצעתו התקבלה, לכל דבר וענין.
   3. 2.4.3המציע אשר ייבחר על ידי המזמין יקבל על כך הודעה באמצעות האתר. בד בבד להודעה זו, ימסרו לכל צד פרטי הצד שכנגד.
 1. 3.תנאי ההתקשרות
  1. 3.1חובות חברת ההסעות ואחריותה
   1. 3.1.1חברת ההסעות אחראית לספק את שירות ההסעות, בהתאם לתנאי ההתקשרות, וזאת במועד ובהתאם ליתר התנאים שנקבעו בהתקשרות, ויקיים אחר יתר ההתחייבויות המוטלות עליו על פי תנאי ההתקשרות.
   2. 3.1.2חברת ההסעות אחראית לבדה כלפי המזמין ביחס לשירות הנסיעה, לרבות ביחס לאיכותה, ולכל דבר הנוגע אליו.
   3. 3.1.3המחיר שנקבע בהתקשרות הינו סופי, ולא ישונה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאי ההזמנה.
   4. 3.1.4חברת ההסעות תשפה את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום, הוצאה, נזק, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל התקשרות לה היתה חברת ההסעות צד, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד החברה בגין כל עסקה כאמור. החברה תודיע לחברת ההסעות על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור תוך זמן סביר מעת שייוודע לה עליה ותאפשר לחברת ההסעות להתגונן מפניה.
  2. 3.2חובות המזמין
   1. 3.2.1המזמין אחראי לתשלום התמורה בגין שירות ההסעות, כפי שנקבעה בהתקשרות, וזאת בהתאם למועדי התשלום וליתר תנאי ההתקשרות. התמורה תועבר אך ורק אל החברה אשר תמסור את התשלום לחברת ההסעות לאחר ניכוי עמלה כמפורט במדיניות העמלות של החברה. לפי שקול דעת החברה מעת לעת יתכן שבהמשך התמורה תועבר ישירות מהמזמין לחברת ההסעות וזאת בתנאי שלאחר קבלת התשלום חברת ההסעות תעביר לחברה את העמלה בגין השימוש באתר.
   2. 3.2.2כן אחראי המזמין לקיים אחר כל יתר ההתחייבויות שנקבעו לגביו בהזמנה.
   3. 3.2.3המזמין ישפה את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום, הוצאה, נזק, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל התקשרות לה היה המזמין צד, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד החברה בגין כל עסקה כאמור. החברה תודיע למזמין על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור תוך זמן סביר מעת שייוודע לה עליה ותאפשר למזמין להתגונן מפניה
  3. 3.3ביטולים מצד המזמין
   1. 3.3.1המזמין יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לשירותי ההסעות הכלולים בה ואשר טרם סופקו, בהודעה בכתב לספק השירות ולחברה, לפחות 7 ימים מראש. במקרה כזה, לא יהיה זכאי ספק השירות לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות.
   2. 3.3.2בכל מקרה שהמזמין ביטל שירות נסיעה נקודתית, בהתראה קצרה מן האמור בסעיף ‏3.3.1 לעיל, אך יותר מ24 שעות לפני המועד המיועד לנסיעה, הוא יחויב לשלם לאתר דמי ביטול של 5% מהנסיעה או 100 ש"ח – הנמוך מביניהם.
   3. 3.3.3בכל מקרה שהמזמין ביטל שירות נסיעה נקודתית, בהתראה קצרה מ24 שעות לפני מועד הנסיעה, אך ארוכה משעתיים (120 דק') ממועד הנסיעה, הוא יחוייב לשלם לאתר 50% מהמחיר בגין שירות הנסיעה האמור.
   4. 3.3.4בכל מקרה שהמזמין ביטל שירות נסיעה נקודתית, בהתראה קצרה משעתיים (120 דק') או ללא התראה כלל, הוא יחוייב לשלם לאתר את מלוא המחיר (100%) מהמחיר בגין שירות הנסיעה האמור.
   5. 3.3.5המזמין יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לכל שירותי ההסעות הכלולים בה ואשר טרם סופקו, ללא התראה מראש, בכל אחד מן המקרים הבאים: (א) הפרה יסודית של ההתקשרות מצד ספק השירות; (ב) חדלות פרעון, פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים, הסדר נושים, הפסקת פעילות או בעיה דומה מצד ספק השירות. במקרה כזה, לא יהיה זכאי ספק השירות לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות. אין בביטול ההתקשרות כדי לפגוע בזכויותיו של המזמין, בקשר להפרת ההסכם.
  4. 3.4ביטולים והפרות מצד ספק השירות
   1. 3.4.1ספק השירות לא יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לכל שירותי ההסעות שכלולים בה וטרם בוצעו, אלא במקרה של (א) הפרה יסודית מצד המזמין; ()ריבוי הפרות מצד המזמין; (ג) ריבוי ביטולים מצד המזמין של שירותי הסעה מסוימים, בהתראה קצרה מזו הקבועה בסעיף ‏3.3.3; (ד) ביטולים מצד המזמין בשיעור מצטבר העולה על 25% מכלל שירותי ההסעות הכלולים בהתקשרות; (ה) חדלות פרעון, פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים, הסדר נושים, הפסקת פעילות או בעיה דומה מצד המזמין. במקרים כאמור, לא יהיה זכאי המזמין לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי, אולם יהיה זכאי לתמורה בגין השירותים שסיפק עד למועד ביטול ההתקשרות.
   2. 3.4.2ספק השירות לא יהיה רשאי לבטל שירות הסעה מסוים, שנקבע למועד ספציפי, למעט במקרים שבהם (א) עלה בידי ספק השירות לספק על חשבונו שירות חלופי, באמצעות ספק אחר, באופן שלא פגע במזמין וללא כל תוספת עלות מצד המזמין; (ב) נמסרה על כך הודעה בכתב למזמין לפחות 7 ימים מראש; (ג) המזמין הסכים לביטול שירות ההסעה המסוים.
   3. 3.4.3במקרה של הפרת ההסכם מצד הספק ביחס לשירות הסעה מסוים, במועד ספציפי, שבעטייה ספק השירות לא עמד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי ההזמנה, דהיינו, במועד ספציפי ההסעה המבוקשת לא סופקה ובתנאים שנקבעו יחויב ספק השירות בעלות של הזמנת שירות הנסיעה מספק חלופי ובנוסף, בתשלום פיצוי מוסכם בשווי 20% ממחיר הנסיעה הספציפית, בגין עלות הטיפול מצד המזמין והנזקים הצפויים בגין העיכובים והנזקים הכרוכים בכך. המזמין יהיה רשאי לקזז את הסכומים האמורים מן התמורה המגיע לספק השירות בגין אותה נסיעה ו/או בגין נסיעות אחרות.
  5. 3.5איחור באספקת השירות
   1. 3.5.1יובהר, כי לצרכי סעיף זה במקרה שבו איחר ספק השירות באספקת השרות בעד 15 דקות לא יחשב הדבר איחור ולא יהיה בכך הפרה או ביטול של ההסכם בין הצדדים.
   2. 3.5.2איחר באספקת השירות מעל 15 דק' תחייב את ספק השירות בתשלום 50 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור באספקת השירות בחצי שעה ולא יותר משעה תחייב את ספק השירות בתשלום 150 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור במעל שעה יחשב כאי אספקת השירות כמפורש בסעיף ‏3.4.3.
   3. 3.5.3במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך יהיה המזמין רשאי אבל לא מחויב להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה בהליך.
  6. 3.6כל צד להליך יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום המיסים אשר יחולו עליו כתוצאה מהשתתפות בהליך ככל שיחולו.
  7. 3.7עד 20 דק' עיכוב בשעת הסיום (השעה שבה נפרדים סופית מהנהג) – ללא תוספת תשלום.
   בהסעות שמסתיימות בשעות הלילה (אחרי השעה 20:00 ועד 4:00 לפנות בוקר) – עד 30 דקות עיכוב ללא תוספת תשלום.

התוספת משתנה לפי סוג הרכב:
– אוטובוס (53 נוסעים) ומידיבוס (35 נוסעים) – 250 ש"ח לכל שעת עיכוב.
– מיניבוס (20 נוסעים) וטרנזיט גדול (16 נוסעים) – 150 ש"ח לכל שעת עיכוב.
– טרנזיט בינוני (14 נוסעים) וטרנזיט קטן (10 נוסעים) – 90 ש"ח לכל שעת עיכוב.

 • 4.זכויות החברה בגין שירותי האתר
  1. 4.1החברה תהיה זכאית לעמלה בגין שירותי האתר, כמפורט בתנאים הכלליים ובמדיניות העמלות. בפרסום הזמנה, בהגשת הצעה ובאישורה, מאשרים המזמין והחברה את הסכמתם לתשלום העמלות לחברה. ההוראות בתנאי הזמנה זו ובתנאים הכלליים הנוגעות לתשלום לחברה יחשבו לחוזה לטובת החברה.
  2. 4.2מרגע פרסום הזמנה, חל איסור על המזמין לקבל הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר, בין באופן ישיר ובין באמצעות צד ג', בין מחברת הסעות הרשומה באתר ו/או אשר הגישה הצעה במסגרת ההליך ובין אם לאו.
  3. 4.3במקרה שמזמין יפרסם הזמנת הסעות תקופתית ורב פעמית ויקבל את השירות נשוא ההזמנה שלא באמצעות האתר, בניגוד לאמור בסעיף ‏4 לעיל, לרבות מקרה בו הסתיים ביצועה של הזמנת הסעות תקופתית ורב פעמית או שהמזמין והמציע הודיעו לחברה על סיום או ביטול של ההתקשרות ביניהם, ולאחר מכן בחרו המזמין והמציע להמשיך את ביצוע החוזה יחויב המזמין לשלם לחברה את העמלה שהיתה משולמת לחברה אילו ההצעה היתה מתקבלת דרך האתר ואילו שירותי ההסעות היו מסופקים על פי ההזמנה במשך תקופה של שישה חודשים, וכן ישלם לחברה פיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה לפי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם יהיה שווה ל- 50% ממוצע הסכום אשר היה משולם עבור חודש אשר היו בו 21 ימי עבודה מכלל ההצעות במכרז או בסכום של 15,000 ₪ (הגבוה מבין השנים).
  4. 4.4בנוסף לאמור לעיל, המזמין הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום את גישתו של המזמין לאתר.
 • 5.אי תכולת דיני המכרזים ושמירת זכויות
  1. 5.1הצעה זו אינה כפופה לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992  או לתקנות שעל פיו או לדיני המכרזים בכלל. אין במתן ההצעות או באמור בתנאים אלו בכדי לגרוע מזכותו של המזמין שלא לקבל אף הצעה אשר ניתנה במסגרת ההליך.
  2. 5.2מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה איזו שהיא, והכרעה זו נתונה לשיקול דעת ולהחלטה בלעדית של המזמין, בלא שיהיה עליו לנמק את החלטותיו, ומבלי שתהיה למציע ו/או למגישי ההצעות כל רשות או זכות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם.
  3. 5.3המזמין רשאי לדרוש מהמציע שיבחר במסגרת הליך זה שימציא לו, בכל שלב שלאחר קבלת ההצעה ובמועד שיקבע, פרטים או מסמכים נוספים הנדרשים לו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כדי שיוכל לשקול את הצעתו, והמציע מתחייב להמציא למזמין במועד כאמור את הפרטים או המסמכים המבוקשים.

 

תנאי הליך הזמנת הסעה נקודתית

 1. 1.הגדרות
  1. 1.1"פרטי הנסיעה": פרטי השירות המבוקשים על ידי המזמין כפי שהגדירם בעת פתיחת הליך הזמנה זה.
  2. 1.2"מזמין": לקוח של האתר העושה באתר שימוש לצורך פרסום הזמנה זו להצעת הצעות מחיר לאספקת שירותי הסעות והכל לפי הגדרות החברה ומדיניותה, כפי שתהא מעת לעת.
  3. 1.3חברת הסעות" או "ספק שרות" או "מציע": לקוח אשר מספק שירותי הסעות ואשר משתמש באתר לשם הגשת הצעות להזמנה או להזמנות.
  4. 1.4"האתר": אתר בכתובת https://www.Smartbus.co.il , המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים או רכיבים של האתר המצויים במיקומי רשת אחרים). האתר כולל גם את כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.
  5. 1.5"החברה" או "סמארט באס" או "Smartbus": סמארט באס פתרונות תחבורה בע"מ,  ח.פ. 515015741.
  6. 1.6"הצעת מחיר": הצעת מחיר הנדרש על ידי המציע בתמורה לאספקת השירות המבוקש על ידי המזמין. הצעת מחיר תכלול אך ורק סכום כספי מוצע ולא תכלול תנאים נוספים.
  7. 1.7"הזמנת הסעה נקודתית": הזמנה של הסעה או מספר מצומצם של הסעות, במועד נקוב ומוגדר או במספר מצומצם של מועדים נקובים, מוגדרים וסמוכים, אשר פער הזמן בין ההסעה הראשונה לאחרונה אינו עולה על 10 ימים. סכום התמורה אשר יוצע בהליך בגין הזמנת הסעה נקדתית יהיה עבור כל השירותים המוזמנים באותה הזמנה
 2. 2.הליך ההזמנה
  1. 2.1תנאי סף
   1. 2.1.1על המציע להיות משתמש רשום באתר.
   2. 2.1.2על המזמין להיות משתמש רשום באתר.
   3. 2.1.3על המציע להיות חברת הסעות פעילה בעלת היכולת לספק את השירות המבוקש על ידי המזמין לפי פרטי ההזמנה.
   4. 2.1.4על המציע להיות בעל כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לשם תפעול חברת הסעות שם אספקת השירות הספציפי המתואר בהזמנה זו.
  2. 2.2פרסום ההזמנה
   1. 2.2.1כל פרסום הזמנה על ידי מזמין לא תיחשב הצעה ולא תחייב את המזמין בשום צורה. רק אישור הצעת מחיר על ידי המזמין כמפורט להלן, תחייב את המזמין ותקשור את הצדדים בהסכם מחייב לאספקת שירותי ההסעות.
   2. 2.2.2המזמין מצהיר כי פרסום ההזמנה נעשה בתום לב ולמטרת רכישת שירותי התקשרות בהסכם עם חברת הסעות לשם קבלת שירותי הסעות קונקרטיים ולא נעשה למטרה אחרת, לרבות סקרי שוק, שיתוף פעולה עם חברות הסעות, שיתוף פעולה עם ספקי שירותים מתחרים וכד'.
   3. 2.2.3מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין איננו מתחייב לקבל הצעה כלשהי אשר תינתן במסגרת ההליך.
   4. 2.2.4מרגע פרסום ההזמנה חל איסור על המזמין לקבל הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר הכל כאמור בתנאי השימוש לאתר.
  3. 2.3  הגשת הצעה
   1. 2.3.1הליך ההזמנה יימשך עד למועד הנקוב בפרטי ההזמנה ("מועד סיום ההליך") ובמהלכו יוכלו ספקי השירות לשלוח הצעות למזמין. לאחר מועד סיום  ההליך לא יהיה ניתן להציע הצעות והמזמין יהיה רשאי לבחור האם לקבל את הצעת המחיר הנמוכה ביותר אשר הוגשה. על אף האמור לעיל, להנהלת האתר ו/או למזמין יהיה שיקול הדעת לדחות את מועד סגירת ההליך עד הסיום למועד אחר אשר יפורט באתר.

הוחלט על דחיית מועד סיום ההליך כאמור, הנהלת האתר תהיה ראשית אך לא מחויבת בשום צורה להודיע על כך למציעים וליתר החברים באתר.

  1. 2.3.2הגשת הצעה על ידי מציע תהווה, לכל ענין ודבר, הסכמה והתחייבות מצד המציע לכל ההוראות בתנאי ההזמנה כפי שפורסמו על ידי המזמין ולתנאי ההליך אלו. בהגשת ההצעה, המציע מצהיר כי הגיש את ההצעה לאחר שאושרה על ידי הגופים המוסמכים שלו וכי הוא מסוגל ויכול לספק למזמין את שירותי ההסעות כמתואר בפרטי ההזמנה ובמחיר הנקוב בהצעתו.
  2. 2.3.3ההצעה הינה בלתי חוזרת, ההצעה תעמוד בתוקפה במשך פרק זמן של 15 ימים או פרק זמן אחר שנקבע במפורש בתנאי ההזמנה (להלן: "תקופת ההצעה"), ותחייב את חברת ההסעות במשך תקופת ההצעה.
  3. 2.3.4לאחר הגשת הצעה יוכל המציע להתעדכן ולצפות האם הוגשה הצעה נמוכה יותר מהצעתו ועד למועד סיום ההליך, הוא יוכל להגיש הצעה נוספת במחיר נמוך  יותר . יובהר, כי ההליך נעשה באופן אנונימי, דהיינו זהות המציעים לא תיחשף למציעים האחרים המשתתפים בהליך או למזמין, ורק במקרה של התקשרות ימסרו פרטים אלו.
  4. 2.3.5כל הצעות המחיר יהיו סכומים בכפולות של 50 ₪ לא ניתן יהיה להגיש הצעה בסכום אשר איננו כפולה של  50₪.
 1. 2.4אישור ההזמנה
  1. 2.4.1לאחר תום הליך ההזמנות המזמין יקבל את פרטי ההצעה הזולה ביותר , ללא פרטים מזהים של המציע, והוא יוכל לבחור האם לקבל את ההצעה האמורה וזאת תוך __ שעות ממועד סיום ההליך.
  2. 2.4.2קבלת ההצעה ע"י המזמין תהווה כריתת חוזה מחייב בין המזמין ובין המציע שהצעתו התקבלה, לכל דבר וענין.

המציע אשר ייבחר על ידי המזמין יקבל על כך הודעה באמצעות האתר בד בבד להודעה זו ימסור לכל צד פרטי הצד שכנגד .

 1. 3.תנאי ההתקשרות
  1. 3.1חובות חברת ההסעות ואחריותה
   1. 3.1.1חברת ההסעות אחראית לספק את שירות ההסעות, בהתאם לתנאי ההתקשרות, וזאת במועד ובהתאם ליתר התנאים שנקבעו בהתקשרות, ויקיים אחר יתר ההתחייבויות המוטלות עליו על פי תנאי ההתקשרות.
   2. 3.1.2חברת ההסעות אחראית לבדה כלפי המזמין ביחס לשירות הנסיעה, לרבות ביחס לאיכותה, ולכל דבר הנוגע אליו.
   3. 3.1.3המחיר שנקבע בהתקשרות הינו סופי, ולא ישונה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאי ההזמנה.
   4. 3.1.4חברת ההסעות תשפה את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום, הוצאה, נזק, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל התקשרות לה היתה חברת ההסעות צד, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד החברה בגין כל עסקה כאמור. החברה תודיע לחברת ההסעות על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור תוך זמן סביר מעת שייוודע לה עליה ותאפשר לחברת ההסעות להתגונן מפניה.
  2. 3.2חובות המזמין
   1. 3.2.1המזמין אחראי לתשלום התמורה בגין שירות ההסעות, כפי שנקבעה בהתקשרות, וזאת בהתאם למועדי התשלום וליתר תנאי ההתקשרות. התמורה תועבר אך ורק אל החברה אשר תמסור את התשלום לחברת ההסעות לאחר ניכוי עמלה כמפורט במדיניות העמלות של החברה. לפי שקול דעת החברה מעת לעת יתכן שבהמשך התמורה תועבר ישירות מהמזמין לחברת ההסעות וזאת בתנאי שלאחר קבלת התשלום חברת ההסעות תעביר לחברה את העמלה בגין השימוש באתר.
   2. 3.2.2כן אחראי המזמין לקיים אחר כל יתר ההתחייבויות שנקבעו לגביו בהזמנה.
   3. 3.2.3המזמין ישפה את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום, הוצאה, נזק, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל התקשרות לה היה המזמין צד, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד החברה בגין כל עסקה כאמור. החברה תודיע למזמין על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור תוך זמן סביר מעת שייוודע לה עליה ותאפשר למזמין להתגונן מפניה
  3. 3.3ביטולים מצד המזמין
   1. 3.3.1המזמין יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לשירותי ההסעות הכלולים בה ואשר טרם סופקו, בהודעה בכתב לספק השירות ולחברה, לפחות 10 ימים מראש. במקרה כזה, לא יהיה זכאי ספק השירות לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות.
   2. 3.3.2בכל מקרה שהמזמין ביטל שירות נסיעה נקודתית, בהתראה קצרה מן האמור בסעיף ‏3.3.1 לעיל, אך יותר מ24 שעות לפני המועד המיועד לנסיעה, הוא יחויב לשלם לספק השירות 20% מהמחיר בגין שירות הנסיעה האמור.
   3. 3.3.3בכל מקרה שהמזמין ביטל שירות נסיעה נקודתית, בהתראה קצרה מ24 שעות לפני מועד הנסיעה ללא התראה בכלל, הוא יחוייב לשלם לספק השירות 50% מהמחיר בגין שירות הנסיעה האמור
   4. 3.3.4המזמין יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לכל שירותי ההסעות הכלולים בה ואשר טרם סופקו, ללא התראה מראש, בכל אחד מן המקרים הבאים: (א) הפרה יסודית של ההתקשרות מצד ספק השירות; (ב) חדלות פרעון, פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים, הסדר נושים, הפסקת פעילות או בעיה דומה מצד ספק השירות. במקרה כזה, לא יהיה זכאי ספק השירות לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות.אין בביטול ההתקשרות כדי לפגוע בזכויותיו של המזמין, בקשר להפרת ההסכם.
  4. 3.4ביטולים והפרות מצד ספק השירות
   1. 3.4.1ספק השירות לא יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לכל שירותי ההסעות שכלולים בה וטרם בוצעו, אלא במקרה של (א) הפרה יסודית מצד המזמין; (ב) חדלות פרעון, פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים, הסדר נושים, הפסקת פעילות או בעיה דומה מצד המזמין. במקרים כאמור, לא יהיה זכאי המזמין לכל פיצוי בגין ביטול ההתקשרות. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי, אולם יהיה זכאי לתמורה בגין השירותים שסיפק עד למועד ביטול ההתקשרות.
   2. 3.4.2ספק השירות לא יהיה רשאי לבטל שירות הסעה נקודתית, למעט במקרים שבהם (א) עלה בידי ספק השירות לספק על חשבונו שירות חלופי, באמצעות ספק אחר, באופן שלא פגע במזמין וללא כל תוספת עלות מצד המזמין; (ב) נמסרה על כך הודעה בכתב למזמין לפחות 7 ימים מראש; (ג) המזמין הסכים לביטול שירות ההסעה המסוים.
   3. 3.4.3במקרה של הפרת ההסכם מצד הספק ביחס לשירות הסעה נקודתית, שבעטייה ספק השירות לא עמד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי ההזמנה, דהיינו, במועד הספציפי ההסעה המבוקשת לא סופקה בתנאים שנקבעו, יחויב ספק השירות בעלות של הזמנת שירות הנסיעה מספק חלופי ובנוסף, בתשלום פיצוי מוסכם בשווי 20% ממחיר הנסיעה הספציפית, בגין עלות הטיפול מצד המזמין והנזקים הצפויים בגין העיכובים והנזקים הכרוכים בכך. המזמין יהיה רשאי לקזז את הסכומים האמורים מן התמורה המגיע לספק השירות בגין אותה נסיעה ו/או בגין נסיעות אחרות
  5. 3.5איחור באספקת השירות
   1. 3.5.1יובהר, כי לצרכי סעיף זה במקרה שבו איחר ספק השירות באספקת השרות בעד 15 דקות לא יחשב הדבר איחור ולא יהיה בכך הפרה או ביטול של ההסכם בין הצדדים.
   2. 3.5.2איחר באספקת השירות מעל 15 דק' תחייב את ספק השירות בתשלום 50 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור באספקת השירות בחצי שעה ולא יותר משעה תחייב את ספק השירות בתשלום 150 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור במעל שעה יחשב כאי אספקת השירות כמפורש בסעיף ‏1.
   3. 3.5.3במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך יהיה המזמין רשאי אבל לא מחויב להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה בהליך.
  6. 3.6כל צד להליך יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום המיסים אשר יחולו עליו כתוצאה מהשתתפות בהליך ככל שיחולו.
  7. 3.7עד 20 דק' עיכוב בשעת הסיום (השעה שבה נפרדים סופית מהנהג) – ללא תוספת תשלום.
   בהסעות שמסתיימות בשעות הלילה (אחרי השעה 20:00 ועד 4:00 לפנות בוקר) – עד 30 דקות עיכוב ללא תוספת תשלום.

התוספת משתנה לפי סוג הרכב:
– אוטובוס (53 נוסעים) ומידיבוס (35 נוסעים) – 160 ש"ח לכל שעת עיכוב.
– מיניבוס (20 נוסעים) וטרנזיט גדול (16 נוסעים) – 110 ש"ח לכל שעת עיכוב.
– טרנזיט בינוני (14 נוסעים) וטרנזיט קטן (10 נוסעים) – 90 ש"ח לכל שעת עיכוב.

 • 4.זכויות החברה בגין שירותי האתר
  1. 4.1החברה תהיה זכאית לעמלה בגין שירותי האתר, כמפורט בתנאים הכלליים ובמדיניות העמלות. בפרסום הזמנה, בהגשת הצעה ובאישורה, מאשרים המזמין והחברה את הסכמתם לתשלום העמלות לחברה. ההוראות בתנאי הזמנה זו ובתנאים הכלליים הנוגעות לתשלום לחברה יחשבו לחוזה לטובת החברה.
  2. 4.2מרגע פרסום הזמנה, חל איסור על המזמין לקבל הצעות בקשר לשירות ההסעה המפורט בהזמנה, שלא באמצעות האתר, בין באופן ישיר ובין באמצעות צד ג', בין מחברת הסעות הרשומה באתר ו/או אשר הגישה הצעה במסגרת ההליך ובין אם לאו.
  3. 4.3במקרה שמזמין יפרסם הזמנת הסעה נקודתית ויקבל את השירות נשוא ההזמנה שלא באמצעות האתר, בניגוד לאמור בסעיף ‏4 זה, לרבות מקרה בו המזמין והמציע הודיעו לחברה על ביטול של ההתקשרות ביניהם, ולאחר מכן בחרו המזמין והמציע לבצע החוזה יחויב המזמין לשלם לחברה את העמלה שהיתה משולמת לחברה אילו ההצעה היתה מתקבלת דרך האתר ואילו שירותי ההסעות היו מסופקים על פי ההזמנה, וכן ישלם לחברה פיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה לפי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם יהיה שווה ל- 50% ממוצע ההצעות אשר ניתנו במסגרת הליך ההזמנה או בסכום של 1,000 ₪ (הגבוה מבין השניים).
  4. 4.4בנוסף לאמור לעיל, המזמין הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום את גישתו של המזמין לאתר.

 

 1. 5.אי תכולת דיני המכרזים ושמירת זכויות
  1. 5.1הצעה זו אינה כפופה לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992  או לתקנות שעל פיו או לדיני המכרזים בכלל. אין במתן ההצעות או באמור בתנאים אלו בכדי לגרוע מזכותו של המזמין שלא לקבל אף הצעה אשר ניתנה במסגרת הההליך.
  2. 5.2מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה איזו שהיא, והכרעה זו נתונה לשיקול דעת ולהחלטה בלעדית של המזמין, בלא שיהיה עליו לנמק את החלטותיו, ומבלי שתהיה למציע ו/או למגישי ההצעות כל רשות או זכות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם.
  3. 5.3המזמין רשאי לדרוש מהמציע שיבחר במסגרת הליך זה שימציא לו, בכל שלב שלאחר קבלת ההצעה ובמועד שיקבע, פרטים או מסמכים נוספים הנדרשים לו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כדי שיוכל לשקול את הצעתו, והמציע מתחייב להמציא למזמין במועד כאמור את הפרטים או המסמכים המבוקשים.

מדיניות הפרטיות

מאחר שסמארטבאס פתרונות תחבורה בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהחברה מפעילה ומנהלת: www.smartbus.co.il או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם על-ידי החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: "האתר") החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

 1. 1.כללי
  1. 1.1בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובת המייל שלך וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת מילוי תנאי הזמנה או הצעה באמצעות האתר. מידע אישי זה עשוי להישמר בחברה, אולם לצרכי בקרה ושיפור השירות, ולא למטרות שיווקיות או אחרות. לאור האמור, החברה אינה מעבירה מידע אישי זה לצד שלישי כלשהו ואינו עושה בו שימוש כלשהו, למעט חשיפת פרטי ההתקשרות של המזמין וחברת ההסעות אחד לשני לאחר יצירת התקשרות בין המזמין לבין חברת ההסעות באמצעות הליך הזמנה באתר. החברה עשויה להשתמש בשמך ופרטי ההתקשרות עימך, לצורך פניות יזומות אליך, אולם לא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים.
  2. 1.2חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר ככל שיהיו, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.
  3. 1.3החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה.
 2. 2.מאגר המידע
  1. 2.1במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי יכלל במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע") ולשימוש במידע על ידי החברה, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.
 3. 3.שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר
  1. 3.1החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה.
  2. 3.2אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –
 • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

 • התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

 • שליחת דואר אלקטרוני אליך כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

 • איתך במקרה הצורך. אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

 • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית ולא יכלול נתונים אישיים כלשהם אלא, לכל היותר, עיבודים סטטיסטיים המבוססים על המידע האישי ואשר אינם כוללים כל פרטי זיהוי אישיים.

 • משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.

 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

 • כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

  1. 3.3קבצי Cookies

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

 1. 4.דיוור ישיר
  1. 4.1החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").
  2. 4.2מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
  3. 4.3על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 הנך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לחברה, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה (אך לא ישמש לדיוור ישיר).
  4. 4.4החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.
 2. 5.הזכות לעיין במידע
  1. 5.1הנתונים שיאספו על ידי החברה יישמרו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה למחוק את המידע השגוי או לתקנו. פניה כזו יש להפנות להחברה בדוא"ל: info@smartbus.co.il.
 3. 6.מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:

  1. 6.1במקרה של יצירת התקשרות בין המזמין לבין חברת ההסעות באמצעות הליך הזמנה באתר יחשפו פרטי ההתקשרות של המזמין וחברת ההסעות אחד לשני
  2. 6.2יתכן ובעתיד נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות (כגון פייסבוק -Facebook) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק כדוגמת התקני Share"" ו-Like"". אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות, אולם עליך לדעת כי אם תבחר להשתמש באפשרויות אלו, הרשת החברתית הרלבנטית עשויה להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותה דרך פרופיל שלך ברשת האמורה.
  3. 6.3מטעמים משפטיים:
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.

 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.

 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.

 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

  1. 6.4אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. 7.פרסומות של צדדים שלישיים
  1. 7.1החברה עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
  2. 7.2לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
 2. 8.איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה עשויה להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 1. 9.אבטחת מידע

החברה מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים שלנו בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח בטחון מוחלט מפני חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים והחברה אינה מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של החברה. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית והמשתמש מוותר בזה על זכותו לפיצוי בגין כל נזק בין ממוני ובין שאינו ממוני וכל נזק עקיף או תוצאתי.

 1. 10.שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

 1. 11.

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל: info@smartbus.co.il.